Informacje o wsi Chrzan

CHRZAN woj. wielkopolskie / pow. jarociński / gmina Żerków
 kod pocztowy: 63-210 Żerków / prefiks tel.: 062 / nr rej.: PJA 

Wieś gminy Żerków w powiecie jarocińskim, województwa wielkopolskiego. Położona 4 km w kierunku zachodnim od od siedziby gminy Żerkowa. Oddalona 15 km od miasta powiatowego Jarocina.

Liczba ludności gminy Żerków wynosi 10 700. Pod względem liczby mieszkańców, Chrzan należy do jednej z większych miejscowości gminy. Wieś zamieszkuje 1048 osób w tym 534 mężczyzn i 514 kobiet (dane na dzień 29.02.2008 r.).

Miejscowość ma charakter typowo rolniczy jak większość wsi w gminie Żerków. Powierzchnia obrębu 0004 Chrzan wynosi 1208,93 ha. Grunty rolne ( 976,25 ha) należą do III, IV, V i VI klasy bonitacyjnej z przewagą IV klasy – 638,59 ha

Powierzchnia wsi Chrzan

Wieś o zróżnicowanym układzie planistycznym oraz rozległej strukturze zabudowy rozmieszczonej wzdłuż kilkunastu ulic.

Tereny w okolicy miejscowości są bogate w złoża gazu ziemnego. Dwie kopalnie tego surowca Radlin I i II są źródłem gazu ziemnego w który zaopatrywani są mieszkańcy gminy Żerków.

Miejscowość jest zelektryfikowana i telefonizowana. Na terenie gminy istnieje stacja elektroenergetyczna, która jest źródłem zasilania średniego napięcia. Sieć ta zasila stacje transformatorowe. W gminie funkcjonuje automatyczna centrala nowej generacji, a centrale Poznań – Kalisz połączone są kablem światłowodowym.

Działalność gospodarcza związana jest z podstawowymi jednostkami handlowymi i usługowymi oraz indywidualnymi gospodarstwami rolniczymi. W miejscowości znajdują się sklepy spożywcze oraz prywatne zakłady remontowo – budowlane, tapicerskie, mechaniki pojazdowej itp. Największym z siedzibą w Chrzanie zakładem związanym z produkcją rolną jest Polska Wytwórnia Pasz Neorol sp. z o.o produkująca koncentraty i pasze dla zwierząt hodowlanych.

Zasoby przyrodnicze wsi
Miejscowość położona jest na terenie Wysoczyzny Żerkowskiej (Mieszkowskiej) na północ od Pradoliny Żerkowskiej. Pomiędzy wsią Chrzan a miejscowością Panienka znajduje się ciekawa forma terenowa tzw. Oz Mieszkowski o długości 11 km. Jest to ciąg piaszczystożwirowych pagórków, utworzonych z materiału niesionego przez wody 4 polodowcowe, którego kulminacja znajduje się po wschodniej stronie wsi Wolica Pusta. Obszar na którym bezpośrednio leży miejscowość charakteryzuje się niezróżnicowanym nizinnym krajobrazem. Występują tutaj złoża gazu ziemnego. Ze względu na ukształtowanie terenu obszar ten jest intensywnie wykorzystywany rolniczo. Pogodę kształtują głównie napływające z zachodu wilgotne masy powietrza polarnomorskiego o zróżnicowanej temperaturze, przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.
Miejscowość znajduje się w zasięgu Żerkowsko -Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1994 r. mocą rozporządzenia Wojewody Kaliskiego i Wojewody Poznańskiego. Do parku włączonych jest 8.680 ha w północno – zachodniej i środkowej części gminy Żerków co stanowi 50,9% jej powierzchni i 55,4% ogólnej powierzchni parku.

Dziedzictwo kulturowe
Do zabytków architektury i budownictwa podlegających ochronie
konserwatorskiej należą:
– Zespół szkoły: szkoła mur., pocz. XX w., budynek gospodarczy mur., pocz. XX w.
– Zespół dworca kolejowego – stacja Żerków: dworzec, mur./drew., pocz. XX w., budka dróżnika, mur., pocz. XX w., kolonia mieszkalna; dom pracowników kolei, ob. dom nr 111, mur., pocz. XX w., dom pracowników kolei, ob. dom nr 114, mur., pocz. XX w., budynek gospodarczy przy nr 114, mur., pocz. XX w.
– Budynek OSP, mur., 1927 r.
– Zespół folwarczny; rządcówka, ob. dom nr 94, mur., k. XIX w., budynek inwentarski, ob. dom mieszkalny nr 79, mur., k. XIX w., przebudowany, czworak, ob. dom nr 78, mur., k. XIX w.
– Domy: nr 36 i nr 43 mur., p. XX w.
– Domy: nr 49 i nr 132 mur., 1925 r.
– Domy: nr 67 i nr 125, mur., 1 ćw. XX w.
W latach 1984-1991 wybudowana została kaplica św. Brata Alberta filialna w parafii Dębno. Przy niej dzwonnica z dzwonem przekazanym w 1990 r. przez holenderską parafię Kerkbestuur (gmina Nymegen).
W centrum wsi znajduje się figura Matki Boskiej oraz 6 krzyży.

MOCNE STRONY CHRZANA
+ miejscowość posiada sieć wodociągową,
+  występowanie naturalnego surowca – gazu ziemnego
umożliwiło wybudowanie sieci gazociągowej,
+  wiodąca funkcja miejscowości będącej zapleczem handlowo usługowym dla okolicznych wsi,
+ dobre połączenie komunikacją publiczną z siedzibą gminy z Żerkowem i miastem powiatowym Jarocinem,
+ park krajobrazowy,
+ położenie w zasięgu oddziaływania drogi krajowej nr 11 Poznań- Katowice,
+ stacja kolejowa PKP,
+ rozwój handlu i usług, prywatne rodzinne jednostki usługowe,
+ szkoła podstawowa,
+ kościół (kaplica),
+ duży zakład pracy Neorol umożliwiających zatrudnienie miejscowej ludności,
+ rozwój rolnictwa,
+ bliskość zaplecza turystyczno-rekreacyjno– noclegowego w mieście gminnym Żerkowie,
+ rozwój i propagowanie kultury ludowej, zespół pieśni i tańca,
+ aktywna działalność społeczności lokalnej miedzy innymi poprzez organizowanie imprez kulturalno – sportowych,
+ działalność Koła Gospodyń Wiejskich.

źródło: PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CHRZAN http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zerkow/629.pdf 

Najbliżej Chrzana… gdzie zjeść? Gdzie pobliska stacja paliw? Gdzie bankomaty?
http://www.hotele.cogdzie.info/m3319-hotele-chrzan.htmlstat4u
<!–
s4uext=s4upl();
document.write(‚stat4u‚)
//–>

stat4u

Reklamy